Obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Polskie Zakłady Zbożowe. Nasza siedziba znajduje się w Wałczu (78-600) na ulicy Chełmińskiej 2. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu: +48 67 258 90 50, faxu: +48  67 258 90 50. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową pzzwalcz.pl

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: IOD) z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@pzzwalcz.pl

Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV oraz formularze. Celem ich pozyskiwania i przetwarzania jest rekrutacja i zatrudnienie do naszej firmy oraz współpraca z firmami z którymi prowadzimy współpracę biznesową. Nasza firma działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Posiadany dane osobowe pracowników naszej firmy, osób rekrutujących oraz dane kontrahentów firm biznesowych. Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są firmy z którymi współpracujemy oraz w razie prawnie uzasadnionej potrzeby, organy państwowe i instytucje publiczne. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi.

Pozyskiwane dane będą przechowywane u nas przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych, a po wygaśnięciu ich, zostaną usunięte. Każda osoba podająca do naszej firmy swoje dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby to w każdej chwili ma prawo również tę zgodę wycofać tak łatwo, jak została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Wstęp na teren siedziby jest nadzorowany przez monitoring. Posiadamy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp. Archiwum znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem tylko dla upoważnionych osób. Pracownicy są wyposażeni w identyfikatory. Stosowane są hasła dostępowe, blokady komputerów. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod naszym bezpośrednim nadzorem. Stosowane są backupy.